Commit 652c3fd6 authored by Vít Novotný's avatar Vít Novotný
Browse files

added a readme

parent 0b2d2158
Příklady byly odzkoušeny v interpretru Pythonu 2.7.13 a 3.5.3 na Debianu 9 s
Linuxovým jádrem.
Příklady lze spustit příkazem `INTERPRETR NÁZEV_PŘÍKLADU`, kde `INTERPRETR` je
název interpretru Pythonu (typicky `python`, `python2` nebo `python2.7` pro
interpretr Pythonu 2.7.X a `python3` pro interpretr Pythonu 3.X.Y). Výsledný
příkaz může tedy být např. `python 1.1_13.py`.
Většina příkladů vyžaduje, aby byl ve stejné složce stažený i modul
[`linked_lists.py`](linked_lists.py), který definuje třídu představující
spojový seznam ve stylu Lispu.
Jména zdrojových souborů jsou ve tvaru `PŘEDNÁŠKA.PŘÍKLAD_SLIDE.py`.
* 1\. přednáška
* [`1.1_13.py`](1.1_13.py) – jednoduchá DB rodinných vztahů
* [`1.2_16.py`](1.2_16.py) – vypsání seznamu
* [`1.3.1_18.py`](1.3.1_18.py) – Fibonacciho čísla
* [`1.3.2_19.py`](1.3.2_19.py) – Fibonacciho čísla, efektivnější varianta
* 2\. přednáška
* [`2.1.3_3.py`](2.1.3_3.py) – member III (varianty member I a II jsou
specifické pro jazyk s unifikací, jako je Prolog)
* [`2.2_4.py`](2.2_4.py) – del a del1 - výmaz prvku ze seznamu; insert a
insert1 - vkládání prvku do seznamu
* [`2.3_5.py`](2.3_5.py) – perm1, 2 a 3 - permutace seznamu
* [`2.4.1_6.py`](2.4.1_6.py) – append, spojení seznamů
* [`2.5.1_10.py`](2.5.1_10.py) – QuickSort - třídění seznamů
* [`2.6_13.py`](2.6_13.py) – addleaf, show - přidávání do binárního stromu,
výpis binárního stromu
* [`2.7_15.py`](2.7_15.py) – delleaf - odebírání z binárního stromu
* [`2.8_17.py`](2.8_17.py) – vícesměrný algoritmus pro vkládání a odebírání
* [`2.9.1_21.py`](2.9.1_21.py) – cesta v grafu
* [`2.9.2_22.py`](2.9.2_22.py) – cesta v grafu II
* [`2.10_23.py`](2.10_23.py) – kostra gafu, vypisuje několikrát stejná
řešení
* 3\. přednáška
* [`3.1_3.py`](3.1_3.py) – problém osmi dam I
* [`3.2_4.py`](3.2_4.py) – problém osmi dam II - omezení stavového prostoru
* [`3.3_5.py`](3.3_5.py) – problém osmi dam III - seznamy volných pozic
* [`3.4_13.py`](3.4_13.py) – prohledávání do hloubky (DFS)
* [`3.4_13-lifo.py`](3.4_13-lifo.py) – prohledávání do hloubky,
alternativní implementace pomocí zásobníku
* [`3.5_15.py`](3.5_15.py) – prohledávání do hloubky s limitem
* [`3.5_15-lifo.py`](3.5_15-lifo.py) – prohledávání do hloubky s limitem,
alternativní implementace pomocí zásobníku
* [`3.6_17.py`](3.6_17.py) – prohledávání do šířky (BFS)
* [`3.6_17-fifo.py`](3.6_17-fifo.py) – prohledávání do šířky, alternativní
implementace pomocí fronty
* 4\. přednáška
* [`4.1_9.py`](4.1_9.py) – algoritmus A*, pro spuštění je třeba stáhnout i
modul [`romanian_cities.py`](romanian_cities.py).
* [`4.1_9-priority-queue.py`](4.1_9-priority-queue.py) – algoritmus A*,
alternativní implementace pomocí prioritní fronty, pro spuštění je třeba
stáhnout i modul [`romanian_cities.py`](romanian_cities.py).
* [`4.1_9-posunovacka.py`](4.1_9-posunovacka.py) – 8-posunovačka,
heuristiky h1 a h2, pro spuštění je třeba stáhnout i modul
[`best_search.py`](best_search.py).
* [`4.2_17.py`](4.2_17.py) – rozvrh práce procesorů, pro spuštění je třeba
stáhnout i modul [`best_search.py`](best_search.py).
* 5\. přednáška
* [`5.1_5.py`](5.1_5.py) – hanoiské věže
* [`5.2_11.py`](5.2_11.py) – obecné prohledávání AND/OR grafů
* [`5.3_15.py`](5.3_15.py) – heuristické AND/OR prohledávání
* [`5.3_15-priority-queue.py`](5.3_15-priority-queue.py) – heuristické
AND/OR prohledávání, alternativní implementace pomocí prioritní fronty
* [`5.3_15-cesta_mezi_mesty.py`](5.3_15-cesta_mezi_mesty.py) – příklad
cesta mezi městy, pro spuštění je třeba stáhnout i modul
[`and_or_best_search.py`](and_or_best_search.py).
* 6\. přednáška – pro příklady je zapotřebí nainstalovat pythonovský balíček
[`python-constraint`](https://github.com/python-constraint/python-constraint).
* [`6.2_11.py`](6.2_11.py) – algebrogram
* [`6.3_14.py`](6.3_14.py) – problém N dam
* 7\. přednáška
* [`7.1_11.py`](7.1_11.py) – algoritmus minimax
* [`7.2_15.py`](7.2_15.py) – alfa-beta prořezávání
* 8\. přednáška
* [`8.2_20.py`](8.2_20.py) – inference kontrolou modelů
* 9\. přednáška – žádné příklady
* 10\. přednáška
* [`10.1_16.py`](10.1_16.py) – algoritmus IDT
* 11\. přednáška – žádné příklady
* 12\. přednáška – žádné příklady
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment