Commit 0f44e78c authored by Vít Novotný's avatar Vít Novotný
Browse files

removed a superfluous *.pl.out file

parent 63541b3d
Prace se seznamy - del a insert
-------------------------------
funkce del_(x, ys) smaze vsechny vyskyty prvku x ze seznamu ys
Vysledek volani del_(1, LinkedList(1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1)): [2, 2, 3]
del1(x, ys) smaze vzdy jeden (podle poradi) vyskyt prvku x v seznamu ys
Vysledek volani del1(1, LinkedList(1, 2, 1)): [[2, 1], [1, 2]]
insert(x, ys) vklada postupne na vsechny pozice seznamu ys prvek x
Vysledek volani insert(4, LinkedList(2, 3, 1)): [[4, 2, 3, 1], [2, 4, 3, 1], [2, 3, 4, 1], [2, 3, 1, 4]]
insert1(x, ys) vlozi x na zacatek seznamu ys
Vysledek volani insert1(4, LinkedList(2, 3, 1)): [4, 2, 3, 1]
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment