Commit e1112f3c authored by Radek Ošlejšek's avatar Radek Ošlejšek
Browse files

Fixed #12: Typos and errors in README.md

parent e91b75cf
......@@ -32,8 +32,8 @@ Cvičení zaměřené na statické metody, implementaci a použití rozhraní.
Přidejte jenom anotaci `@Override`.
5. V balíku `geometry` vytvořte třídu `Square`, která reprezentuje čtverec otočený o 45°:
* První konstruktor bude obsahovat souřadnice středu opsané kružnice a průměr opsané kružnice.
* Druhý konstruktor bude obsahovat objekt typu `Circumcircle` (souřadnice středu a poloměr).
* První konstruktor vezme jako vstupní parametry souřadnice středu opsané kružnice a **průměr** opsané kružnice.
* Druhý konstruktor vezme jako vstupní parametr objekt typu `Circumcircle` (obsahuje souřadnice středu a **poloměr**) a bude volat první konstruktor.
* Třída bude taky implementovat rozhraní `Circumcircle`:
* Metoda `Vertex2D getVertex(int index)` vrátí vrchol na daném indexu v pořadí: levý, dolní, pravý, horní.
Jestli je index mimo rozsah, vrátí metoda `null`.
......@@ -67,4 +67,4 @@ Cvičení zaměřené na statické metody, implementaci a použití rozhraní.
- Při volání `printMeasurement` je nutno přetypovat objekt na rozhraní. Dojde k tzv. "ořezání" metod.
- Konstruktor `Square` bere konkrétní implementace rozhraní `Circumcircle`, představte si tam např. `Circle`.
- V `Square` v metodě `toString` se dá použít `Stringbuilder` a pak metoda `String#trim()`.
- `Snowman` bude obsahovat konstantu udávající kružnic.
- `Snowman` bude obsahovat konstantu udávající počet kružnic.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment