Commit 9a0f692d authored by Radek Ošlejšek's avatar Radek Ošlejšek
Browse files

Update README.md

parent 88f48827
## První iterace
Iterace pro seznámění se s objekty a zapouzdřením.
Iterace pro seznámení se s objekty a zapouzdřením.
1. Vytvořte třídu `Vertex2D` představující bod ve 2D prostoru se souřadnicemi x a y.
1. Vytvořte třídu `Vertex2D` představující bod ve 2D prostoru se souřadnicemi *X* a *Y*.
* Třída bude v balíku `cz.muni.fi.pb162.project.geometry` (příslušný balík musíte vytvořit).
* Třída bude mít dva atributy typu `double`, ve kterých si bude uchovávat hodnoty souřadnic `x` a `y`.
* Třída bude mít dva atributy typu `double`, ve kterých si bude uchovávat hodnoty souřadnic *X* a *Y*.
Jejich implicitní hodnota bude 0.
* Konstruktory zatím neřešte.
* Konstruktory zatím nevytvářejte.
* Přidejte do třídy tzv. _gettery_ a _settery_, konkrétně metody:
* `double getX()` a `double getY()` pro získání hodnot atributů,
* `void setX(double newX)` a `void setY(double newY)` pro nastavení hodnot atributů.
* Metoda `String getInfo()` vrátí pro bod na souřadnicích x=2.0, y=3.0 vrátí **10 znaků** (včetně mezery):
* Metoda `String getInfo()` vrátí formátovaný popis souřadnic podle následujícího příkladu:
Pro bod na souřadnicích x=2.0, y=3.0 vrátí **10 znaků** (včetně mezery):
`[2.0, 3.0]`.
* Metoda `double sumCoordinates()` vrátí součet souřadnic x a y.
* Metoda `double sumCoordinates()` vrátí součet souřadnic *X* a *Y*.
* Metoda `void move(Vertex2D vertex)` vezme jiný 2D bod jako vstupní parametr a posune vrchol o `vertex` souřadnice.
Například, zavolání `[2, 3].move([1, 1])` posune vrchol `[2, 3]` na souřadnice `[3, 4]`.
* Nastavte viditelnost atributů a metod tak, aby splňovaly podmínky zapouzdření.
* Doplňte nezbytný javadoc. U getterů a setterů se javadoc psát nebusí, protože jejich účel i použití jsou zřejmé.
2. Upravte spustitelnou třídu `Demo`.
* Třídu nechte v balíku `cz.muni.fi.pb162.project`.
......@@ -36,8 +38,9 @@ Iterace pro seznámění se s objekty a zapouzdřením.
### Hinty
- Defaultní hodnota typu `double` je 0.
- Gettery a settery mají pravidla pro jejich pojmenování, tj. atributy se musí jmenovat `x` a `y`.
- Defaultní hodnota atributů typu `double` je `0.0`.
- Gettery a settery mají jasná pravidla pro jejich pojmenování s ohledem na názvy příslušných atributů.
A protože názvy getterů a setterů jsou dány zadáním, je třeba od nich odvodit i názvy příslušných atributů.
- Pro zapouzdření obvykle platí: atributy jsou privátní, metody jsou veřejné.
- Třídu `Vertex2D` je nutno **naimportovat** do třídy `Demo`, protože se nachází v jiném balíku.
- Ujistěte se, že spouštíte **všechny** testy.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment