Commit 8b595422 authored by Radek Ošlejšek's avatar Radek Ošlejšek
Browse files

Minor typos

parent b1895360
......@@ -22,7 +22,7 @@ Cvičení zaměřené na základní práci s atributy, metodami a na definici vl
* Metoda `String toString()` vrátí řetězec:
~~~~
"Triangle: vertices=[ax, ay] [bx, by] [cx, cy]"
"Triangle: vertices=[x<sub>0</sub>, y<sub>0</sub>] [x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>] [x<sub>2</sub>, y<sub>2</sub>]"
~~~~
Využijte metodu `toString()` ze třídy `Vertex2D`.
3. Trojúhelník chceme dělit na tři menší trojúhelníky. Implementujte proto následujcí metody.
......@@ -58,7 +58,7 @@ Cvičení zaměřené na základní práci s atributy, metodami a na definici vl
6. Zdokumentujte třídy pomocí [_JavaDoc_](https://en.wikipedia.org/wiki/Javadoc).
Jméno musí být ve formátu `@author Jmeno Prijmeni` včetně mezery. Nastavte si generování jména automaticky jak je popsáno
[zde](https://gitlab.fi.muni.cz/pb162/pb162-course-info/wikis/working-with-ide).
Settery, gettery, křekryté metody (`@Override`) a privátní metody nemusíte pomocí javadoc dokumentovat.
Settery, gettery, překryté metody (`@Override`) a privátní metody nemusíte pomocí javadoc dokumentovat.
Checkstyle se spouští automaticky při překladu. Pokud ho chcete spustit samostatně, můžete zavolat příkaz:
mvn clean install -Dcheckstyle.fail=true
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment