Commit 41b74b6e authored by Radek Ošlejšek's avatar Radek Ošlejšek
Browse files

Fixed UML image location

parent 028ca025
...@@ -2,7 +2,7 @@ ...@@ -2,7 +2,7 @@
Cvičení zaměřené na statické metody, implementaci a použití rozhraní. Cílový UML diagram tříd vypadá následovně: Cvičení zaměřené na statické metody, implementaci a použití rozhraní. Cílový UML diagram tříd vypadá následovně:
![UML diagram tříd](images/04-class-diagram.png) ![UML diagram tříd](images/04-class-diagram.png)
1. Vytvořte třídu `SimpleMath` v balíku `cz.muni.fi.pb162.project.utils` obsahující výhradně _statické_ metody (tzv. _utility class_) 1. Vytvořte třídu `SimpleMath` v balíku `cz.muni.fi.pb162.project.utils` obsahující výhradně _statické_ metody (tzv. _utility class_)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment