Commit 0a5ff39a authored by Radek Ošlejšek's avatar Radek Ošlejšek
Browse files

Typos

parent 8b595422
......@@ -22,7 +22,7 @@ Cvičení zaměřené na základní práci s atributy, metodami a na definici vl
* Metoda `String toString()` vrátí řetězec:
~~~~
"Triangle: vertices=[x<sub>0</sub>, y<sub>0</sub>] [x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>] [x<sub>2</sub>, y<sub>2</sub>]"
"Triangle: vertices=[x0, y0] [x1, y1] [x2, y2]"
~~~~
Využijte metodu `toString()` ze třídy `Vertex2D`.
3. Trojúhelník chceme dělit na tři menší trojúhelníky. Implementujte proto následujcí metody.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment