Commit 40f7f1ab authored by Tomáš Szaniszlo's avatar Tomáš Szaniszlo Committed by Tomáš Szaniszlo
Browse files

README.md: prominentnejsia zmienka viac FQDN

Sekcia ohladne tohto je na konci, tak ju zmienime na zaciatku navodu
"Jak na to?", aby zaujemca vedel, ako na to!
parent 020276a2
......@@ -20,7 +20,8 @@ za pomoci zde přístupných skriptů.
Příklad: potřebuji certifikát pro svůj nový projekt `https://zverinec.cz`, který
chci provozovat na svém serveru `zoo.fi.muni.cz` (projekt a server
ale nemusí nutně mít různá jména, může jít o totéž).
ale nemusí nutně mít různá jména, může jít o totéž). Případně viz také sekci
*Více domén nebo přidání domény* níže.
* Na počítači, kde tento projekt má běžet, zkonfigurujte a spusťte HTTP server,
například Apache (HTTPS zatím ne, nemáte certifikát). Ujistěte se se,
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment