Commit b9372505 authored by Barbora Kompišová's avatar Barbora Kompišová
Browse files

mailhog on stratus, nginx fail

parent 3bc0ab20
Pipeline #12774 passed with stage
in 7 minutes and 2 seconds
......@@ -35,8 +35,10 @@ je označená štítkom (_tag_) `portal-thesis-release`.
* https://gitlab.fi.muni.cz/grp-kontr2/kontr-documentation[Dokumentácia]
V službe **Stratus.FI** by mala byť dostupná nasadená inštancia produkčných verzii častí portálu. Virtuálny stroj má
vo fakultnej sieti IP adresu `172.26.1.49`. Obsahuje vzorové dáta, dodávané s projektom. Je možné, že stroj bude časom zrušený -
v tomto prípade ma prosím kontaktujte, aby som mohla situáciu napraviť.
vo fakultnej sieti IP adresu `172.26.1.49`. Obsahuje vzorové dáta, dodávané s projektom. V službe tiež beží
nátroj MailHog zachytávajúci notifikácie portálu. Nachádza sa na adrese `http://172.26.1.49:8025/`.
Je možné, že virtuálny stroj bude časom zrušený - v tomto prípade ma prosím kontaktujte, aby som mohla situáciu napraviť.
== Popis nasadenia projektov
......@@ -349,6 +351,9 @@ server {
----
Poznámka: V prípade, že GitLab OAuth zlyhá na chybe: 'Invalid Url...', je treba zmazať z konfigurácie
API riadok:
`proxy_set_header Host $host;`.
== Prehľad _povolení_ (permissions):
Povolenia sú viazané na roly v kurzoch. Výsledné používateľove práva v kurze
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment