Commit bd6ab21b authored by Vladimír Štill's avatar Vladimír Štill
Browse files

evalweb: Various visual tweaks

parent 5e60d51b
......@@ -10,7 +10,7 @@ def create_app(test_config=None) -> Flask:
# create and configure the app
app = Flask(__name__, instance_relative_config=True)
app.config.from_mapping(SECRET_KEY='dev')
Markdown(app)
Markdown(app, extensions=['fenced_code'])
if test_config is None:
# load the instance config, if it exists, when not testing
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ html {
}
body {
max-width: 960px;
max-width: 60rem;
margin: 0 auto;
background: white;
}
......@@ -14,6 +14,19 @@ h1 {
font-family: serif;
color: #377ba8;
margin: 1rem 0;
font-size: 125%;
}
h2 {
font-size: 115%;
}
h3 {
font-size: 104%;
}
h4 {
font-size: 100%;
}
a {
......@@ -26,32 +39,46 @@ hr {
}
nav {
background: lightgray;
background: #F5DD35;
padding: 0.3rem 1rem;
}
nav .line {
display: flex;
align-items: center;
padding: 0 0.5rem;
}
nav h1 {
nav .line + .line {
margin-top: 0.4rem;
}
nav .line h1 {
flex: auto;
margin: 0;
}
nav h1 a {
nav .line h1 a {
text-decoration: none;
padding: 0.25rem 0.5rem;
padding: 0;
}
nav ul {
nav .line a {
display: flex;
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
nav ul li a, nav ul li span, header .action {
display: block;
padding: 0.5rem;
nav .line a + a {
padding-left: 1rem;
}
nav .line .linepart {
display: flex;
}
nav .line .linepart a {
display: inline;
}
.content {
......@@ -105,7 +132,7 @@ nav ul li a, nav ul li span, header .action {
}
.content form {
margin: 1em 0;
margin: 1em 0 0 0;
display: flex;
flex-direction: column;
}
......@@ -132,3 +159,12 @@ input[type=submit] {
align-self: start;
min-width: 10em;
}
code, pre {
background-color: #fdf7ce;
padding: 0.2rem;
}
pre code {
padding: 0;
}
......@@ -5,16 +5,22 @@
{% endblock %}
{% block content %}
<br>
Webový front end nově implementované vyhodnocovací služby pro formální jazyky a automaty vznikl na
Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v rámci
<a href="https://is.muni.cz/th/bwci5/">závěrečné práce</a> v roce 2020.
<br>
<br>
Zdrojový kód: <a href="https://gitlab.fi.muni.cz/fja/eval/">GitLab</a>
<br>
<br>
Kateřina Sloupová, autorka závěrečné práce<br>
Jan Strejček, vedoucí<br>
Vladimír Štill, konzultant
<p>
Webový front end nově implementované vyhodnocovací služby pro formální jazyky a automaty vznikl na
Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v rámci
<a href="https://is.muni.cz/th/bwci5/">závěrečné práce</a> v roce 2020.
</p>
<p>
Zdrojový kód vyhodnocovacího systému a tohoto webu je veřejně k
dispozici v repozitáři na <a href="https://gitlab.fi.muni.cz/fja/eval/">GitLab</a>.
</p>
<h3>Autoři</h3>
<ul>
<li>Kateřina Sloupová, autorka závěrečné práce</li>
<li>Vladimír Štill, konzultant práce, aktuální správce webu</li>
<li>Jan Strejček, vedoucí práce, zadavatel</li>
</ul>
{% endblock %}
<!--
vim: spell spelllang=cs
-->
......@@ -9,18 +9,21 @@
<link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">
<nav>
<h1><a href="{{ url_for('index') }}">FJA: Porovnávání a převody</a></h1>
<ul>
<li><a href="{{ url_for('eval.about') }}">O službě</a>
<li><a href="{{ url_for('eval.userref') }}">Uživatelská dokumentace</a>
</ul>
<div class="first line">
<h1><a href="{{ url_for('index') }}">FJA: Porovnávání a převody</a></h1>
<a href="{{ url_for('eval.about') }}">O službě</a>
<a href="{{ url_for('eval.userref') }}">Uživatelská dokumentace</a>
</div>
<div class="second line">
<div class="linepart">
Regulární jazyky:&nbsp;
<a href="{{ url_for('eval.compare') }}">porovnání</a>
<a href="{{ url_for('eval.convert') }}">převod</a>
</div>
</div>
</nav>
<section class="content">
<br>
<label>Mód: </label>
<a href="{{ url_for('eval.compare') }}">Porovnání</a>
<a href="{{ url_for('eval.convert') }}">Převod</a>
<header>
{% block header %}{% endblock %}
......
......@@ -5,6 +5,10 @@
{% endblock %}
{% block content %}
<p>
Simuluje vyhodnocení odpovědníku v IS MU. Máte-li k dispozici správné řešení úlohy, můžete jej porovnat s vaším výsledkem.
Nezapomeňte vybrat, jakého typu je zadaný formalismus a jaký typ a vlastnosti se očekávají u vašeho řešení.
</p>
<form method="post">
<input type="submit" name="example_button" value="Vlož příklady ke zvoleným typům">
......@@ -26,8 +30,4 @@
<input type="submit" name="submit_button" value="Porovnej">
</form>
Tento mód simuluje vyhodnocení odpovědníku v IS MU. Máte-li k dispozici správné řešení úlohy, můžete jej porovnat s vaším výsledkem.
Nezapomeňte vybrat, jakého typu je zadaný formalismus a jaký typ a vlastnosti se očekávají u vašeho řešení.
{% endblock %}
......@@ -6,10 +6,13 @@
{% block content %}
<p>
Konverze mezi jednolitlivými formalismy pro zápis regulárních jazyků.
</p>
<form method="post">
<input type="submit" name="example_button" value="Vlož příklad zvoleného typu">
<label for="student_string">Můj vstup typu</label><br>
<label for="student_string">Můj vstup je</label><br>
<div>
<div style="width:400px; float:right;">
<textarea style="width:400px;" name="student_string" id="student_string">{{ student_area }}</textarea>
......@@ -18,7 +21,7 @@
<div style="float:left;">{{ student_form.make(style="list-style:none") }}</div>
</div>
<label>Převeď na typ</label><br>
<label>Převeď na</label><br>
{{ task_form.hidden_tag() }}
{{ task_form.make(style="list-style:none") }}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment