Commit 8c6a305c authored by Kateřina Sloupová's avatar Kateřina Sloupová
Browse files

few html tweaks

parent 42b4fdb6
......@@ -10,8 +10,7 @@
<label for="teacher_string">Zadání</label>
<div>
<div style="width:400px; float:right;">
<textarea style="width:400px;" name="teacher_string" id="teacher_string">
{{ request.form['teacher_string'] }}</textarea></div>
<textarea style="width:400px;" name="teacher_string" id="teacher_string">{{ request.form['teacher_string'] }}</textarea></div>
{{ teacher_form.hidden_tag() }}
<div style="float:left;">{{ teacher_form.make }}</div>
</div>
......@@ -19,8 +18,7 @@
<label for="student_string">Moje řešení</label><br>
<div>
<div style="width:400px; float:right;">
<textarea style="width:400px;" name="student_string" id="student_string">
{{ request.form['student_string'] }}</textarea></div>
<textarea style="width:400px;" name="student_string" id="student_string">{{ request.form['student_string'] }}</textarea></div>
{{ student_form.hidden_tag() }}
<div style="float:left;">{{ student_form.make }}</div>
</div>
......
......@@ -11,8 +11,7 @@
<label for="student_string">Můj vstup typu</label><br>
<div>
<div style="width:400px; float:right;">
<textarea style="width:400px;" name="student_string" id="student_string">
{{ request.form['student_string'] }}</textarea></div>
<textarea style="width:400px;" name="student_string" id="student_string">{{ request.form['student_string'] }}</textarea></div>
{{ student_form.hidden_tag() }}
<div style="float:left;">{{ student_form.make }}</div>
</div>
......
......@@ -29,7 +29,7 @@
{% if ok %}
Správné řešení, jazyky popisované oběma formalismy jsou ekvivalentní.
{% else %}
Špatné řešení, jazyky popisované oběma formalismy nejsou ekvivalentní.
Špatné řešení, jazyky popisované oběma formalismy nejsou ekvivalentní.<br>
{% if extra_word_ce %}
Příklad slova, které je ve studentově řešení a není v zadaném jazyce: {{ extra_word_ce }}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment