Commit 6274170a authored by Vladimír Štill's avatar Vladimír Štill
Browse files

doc: Drop the inline style from userref

parent 932fde28
PANDOC=pandoc --pdf-engine=lualatex
EXTS=html pdf
PANDOC_PDF = pandoc --pdf-engine=lualatex --standalone
PANDOC_HTML = pandoc --standalone
EXTS = html pdf
all : userref.pdf userref.html
$(EXTS:%=userref.%) : userref.md
$(PANDOC) -i $< -o $@ --standalone --metadata title="Zadávání formalismů pro popis regulárních jazyků"
USERREF_TITLE = --metadata title="Zadávání formalismů pro popis regulárních jazyků"
userref.pdf : userref.md
$(PANDOC_PDF) -i $< -o $@ $(USERREF_TITLE)
userref.html : userref.md
$(PANDOC_HTML) -i $< -o $@ $(USERREF_TITLE) -Vheader-includes="<style>code { background-color: #ddd; padding: 0.2em; }</style>"
<style>code { background-color: #ddd; padding: 0.2em; }</style>
## Konečné automaty (DFA, NFA, NFA s ε-kroky)
Pro popis konečného automatu je třeba zapsat iniciální stav, přechodovou funkci a množinu koncových stavů. Validní automat musí obsahovat alespoň jeden (iniciální) stav.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment