Commit 24edb89c authored by Vladimír Štill's avatar Vladimír Štill
Browse files

doc: Fix formatting in userref

parent 7359f160
Pipeline #81098 passed with stage
in 1 minute and 21 seconds
......@@ -94,7 +94,7 @@ Neterminál je tvořen:
* sekvencí malých a velkých písmen anglické abecedy, číslic nebo znaku `_` uzavřenou do lomených závorek `<`, `>` (např. `<a>`, `<abAB>`, `<S_0>`),
* jedním malým písmenem anglické abecedy nebo předchozím typem neterminálu (velké písmeno, sekvence v závorkách) s jedním nebo více apostrofy (např. `S'`, `a''`, `<aB_0>'`).
Terminálem může být jedno malé písmeno anglické abecedy, číslice `0–⁠9, jeden ze znaků `~`, `=`, `-`, ` nebo sekvence jakýchkoliv znaků (kromě `"` a bílých znaků) v uvozovkách.
Terminálem může být jedno malé písmeno anglické abecedy, číslice `0–⁠9`, jeden ze znaků `~`, `=`, `-`, ` nebo sekvence jakýchkoliv znaků (kromě `"` a bílých znaků) v uvozovkách.
Pravidla regulární gramatiky mohou být tvaru:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment