Commit 00ac104d authored by Kateřina Sloupová's avatar Kateřina Sloupová
Browse files

add about web text

parent 2fb0d5b0
......@@ -6,6 +6,18 @@
{% block content %}
Ještě není úplně hotová.
<br>
Webový front end vyhodnocovací služby pro formální jazyky a automaty vznikl na
Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v rámci
<a href="https://is.muni.cz/th/bwci5/">závěrečné práce</a> v roce 2020.
<br>
<br>
<a href="https://gitlab.fi.muni.cz/fja/eval/">GitLab</a>
<br>
<br>
Kateřina Sloupová, autor závěrečné práce<br>
Jan Strejček, vedoucí<br>
Vladimír Štill, konzultant
{% endblock %}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment