Commit 19170b01 authored by ='s avatar =
Browse files

Vloženy soubory s řešením práce ze cvičení

parent 76422f4d
len luouk k pl belsk dy.
Šíleně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment