Commit d24a5b91 authored by Boris Jaduš's avatar Boris Jaduš
Browse files

Transalte iteration-01 README.md

parent 9f9f7c99
## První iterace
Iterace pro seznámení se s objekty a zapouzdřením.
1. Vytvořte třídu `Vertex2D` představující bod ve 2D prostoru se souřadnicemi *X* a *Y*.
* Třída bude v balíku `cz.muni.fi.pb162.project.geometry` (příslušný balík musíte vytvořit).
* Třída bude mít dva atributy typu `double`, ve kterých si bude uchovávat hodnoty souřadnic *X* a *Y*.
Jejich implicitní hodnota bude 0.
* Konstruktory zatím nevytvářejte.
* Přidejte do třídy tzv. _gettery_ a _settery_, konkrétně metody:
* `double getX()` a `double getY()` pro získání hodnot atributů,
* `void setX(double newX)` a `void setY(double newY)` pro nastavení hodnot atributů.
* Metoda `String getInfo()` vrátí formátovaný popis souřadnic podle následujícího příkladu:
Pro bod na souřadnicích x=2.0, y=3.0 vrátí **10 znaků** (včetně mezery):
## First iteration
Iteration for getting acquainted with objects and encapsulation.
1. Create a `Vertex2D` class representing a point in 2D space with *X* and *Y* coordinates.
* The class will be in the package `cz.muni.fi.pb162.project.geometry` (you must create the appropriate package).
* The class will have two attributes of type `double`, in which it will store the values of the coordinates *X* and *Y*.
Their default value will be 0.
* Do not create constructors yet.
* Add the so-called _getters_ and _setters_ to the class, specifically methods:
* `double getX()` and `double getY()` for obtaining the attribute values,
* `void setX(double newX)` and `void setY(double newY)` for setting the attribute values.
* Method `String getInfo()` returns a formatted coordinate description according to the following example:
For a point at the coordinates x=2.0, y=3.0 returns **10 characters** (space included):
`[2.0, 3.0]`.
* Metoda `double sumCoordinates()` vrátí součet souřadnic *X* a *Y*.
* Metoda `void move(Vertex2D vertex)` vezme jiný 2D bod jako vstupní parametr a posune vrchol o `vertex` souřadnice.
Například, zavolání `[2, 3].move([1, 1])` posune vrchol `[2, 3]` na souřadnice `[3, 4]`.
* Nastavte viditelnost atributů a metod tak, aby splňovaly podmínky zapouzdření.
* Doplňte nezbytný javadoc. U getterů a setterů se javadoc psát nemusí, protože jejich účel i použití jsou zřejmé.
2. Upravte spustitelnou třídu `Demo`.
* Třídu nechte v balíku `cz.muni.fi.pb162.project`.
* Vyplňte jméno autora (`@author`).
* Smažte výpis `Hello world!`.
* Třída vytvoří 2 vrcholy se souřadnicemi `[2, 3]` a `[1, 1]`.
* První vrchol posuňte o souřadnice druhého vrcholu.
* Pak vypíše informace o obou vrcholech.
* Program vypíše na standardní výstup:
* Method `double sumCoordinates()` returns the sum of the coordinates *X* and *Y*.
* Method `void move(Vertex2D vertex)` takes another 2D point as the input parameter and shifts the vertex by the `vertex` coordinates.
For example, calling `[2, 3].move([1, 1])` shifts vertex `[2, 3]` to the coordinates `[3, 4]`.
* Adjust the visibility of attributes and methods to meet encapsulation conditions.
* Complete the necessary javadoc. For getters and setters, javadoc does not have to be written, because their purpose and use are obvious.
2. Edit the executable class `Demo`.
* Leave the class in the package `cz.muni.fi.pb162.project`.
* Fill in the author's name (`@author`).
* Remove the print of `Hello world!`.
* The class will create 2 vertices with coordinates `[2, 3]` and `[1, 1]`.
* Move the first vertex by the coordinates of the second vertex.
* Then print information about both vertices.
* The program prints to standard output:
~~~~
[3.0, 4.0]
[1.0, 1.0]
~~~~
3. Zdokumentujte obě třídy pomocí [_JavaDoc_](https://en.wikipedia.org/wiki/Javadoc).
V této chvíli nám ještě nejde o absolutní správnost dokumentace, ale je nutné, aby prošel *checkstyle*.
U dokumentace tříd proto vyplňte autora (`@author`) se svým celým jménem. Dokumentaci metod si nechte vygenerovat a buďto ji vyplňte,
nebo vyplnění nechte na příště.
3. Document both classes using [_JavaDoc_](https://en.wikipedia.org/wiki/Javadoc).
At the moment, we don't need the absolute correctness of the documentation, but it is necessary to pass *checkstyle*.
Therefore, for class documentation, fill in the author (`@author`) with your full name. Have the method documentation generated and either fill it out,
or fill it next time.
4. Otestujte třídy pomocí testovacích tříd v balíčku **src/test/java**.
Po úspěšném otestování odevzdejte do odevzdávárny nebo na git a nechte zkontrolovat cvičícím.
Odevzdaná iterace musí projít *testy* i *checkstyle*!
4. Test the classes using the test classes in the package **src/test/java**.
After successful testing, submit to a homework vault or git and have it checked by the tutor.
Submitted iteration must pass *tests* and *checkstyle*!
### Hinty
### Hints
- Defaultní hodnota atributů typu `double` je `0.0`.
- Gettery a settery mají jasná pravidla pro jejich pojmenování s ohledem na názvy příslušných atributů.
A protože názvy getterů a setterů jsou dány zadáním, je třeba od nich odvodit i názvy příslušných atributů.
- Pro zapouzdření obvykle platí: atributy jsou privátní, metody jsou veřejné.
- Třídu `Vertex2D` je nutno **naimportovat** do třídy `Demo`, protože se nachází v jiném balíku.
- Ujistěte se, že spouštíte **všechny** testy.
- The default value of attributes with the `double` type is `0.0`.
- Getters and setters have clear naming rules using the names of the respective attributes.
Because the names of getters and setters are given by the assignment, it is necessary to derive the names of the respective attributes from them.
- The following usually applies to encapsulation: attributes are private, methods are public.
- The `Vertex2D` class must be **imported** into the `Demo` class because it is in another package.
- Be sure to run **all** tests.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment