Commit a9d5225b authored by Radek Ošlejšek's avatar Radek Ošlejšek
Browse files

Fixed typo

parent 29f634dc
......@@ -17,7 +17,7 @@ Iterace pro seznámení se s objekty a zapouzdřením.
* Metoda `void move(Vertex2D vertex)` vezme jiný 2D bod jako vstupní parametr a posune vrchol o `vertex` souřadnice.
Například, zavolání `[2, 3].move([1, 1])` posune vrchol `[2, 3]` na souřadnice `[3, 4]`.
* Nastavte viditelnost atributů a metod tak, aby splňovaly podmínky zapouzdření.
* Doplňte nezbytný javadoc. U getterů a setterů se javadoc psát nebusí, protože jejich účel i použití jsou zřejmé.
* Doplňte nezbytný javadoc. U getterů a setterů se javadoc psát nemusí, protože jejich účel i použití jsou zřejmé.
2. Upravte spustitelnou třídu `Demo`.
* Třídu nechte v balíku `cz.muni.fi.pb162.project`.
......@@ -49,4 +49,4 @@ Iterace pro seznámení se s objekty a zapouzdřením.
A protože názvy getterů a setterů jsou dány zadáním, je třeba od nich odvodit i názvy příslušných atributů.
- Pro zapouzdření obvykle platí: atributy jsou privátní, metody jsou veřejné.
- Třídu `Vertex2D` je nutno **naimportovat** do třídy `Demo`, protože se nachází v jiném balíku.
- Ujistěte se, že spouštíte **všechny** testy.
\ No newline at end of file
- Ujistěte se, že spouštíte **všechny** testy.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment