Commit 8d32c3fa authored by Radek Ošlejšek's avatar Radek Ošlejšek
Browse files

Adjusted UML model

parent 41b74b6e
## Čtvrtá iterace
Cvičení zaměřené na statické metody, implementaci a použití rozhraní. Cílový UML diagram tříd vypadá následovně:
![UML diagram tříd](images/04-class-diagram.png)
Cvičení zaměřené na statické metody, implementaci a použití rozhraní.
1. Vytvořte třídu `SimpleMath` v balíku `cz.muni.fi.pb162.project.utils` obsahující výhradně _statické_ metody (tzv. _utility class_)
* `double minX(Triangle triangle)` vrátí nejmenší X-ovou souřadnici.
......@@ -71,3 +68,7 @@ Cvičení zaměřené na statické metody, implementaci a použití rozhraní. C
- Při volání `printMeasurement` je nutno přetypovat objekt na rozhraní. Dojde k tzv. "ořezání" metod.
- V `Square` v metodě `toString` se dá použít `Stringbuilder` a pak metoda `String#trim()`.
- `Snowman` bude obsahovat konstantu udávající počet kružnic.
### Cílový UML diagram tříd:
![UML diagram tříd](images/04-class-diagram.png)
images/04-class-diagram.png

25.9 KB | W: | H:

images/04-class-diagram.png

13.9 KB | W: | H:

images/04-class-diagram.png
images/04-class-diagram.png
images/04-class-diagram.png
images/04-class-diagram.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment