Commit 89f724f8 authored by Radek Ošlejšek's avatar Radek Ošlejšek
Browse files

Minor fixes in README

parent 62d64555
......@@ -43,8 +43,6 @@ Cvičení zaměřené na statické metody, implementaci a použití rozhraní.
"Square: vertices=[ax, ay] [bx, by] [cx, cy] [dx, dy]"
přičemž zpráva obsahuje jen 3 mezery mezi vrcholy.
6. V balíku `geometry` vytvořte třídu `Snowman` (_sněhulák_):
* Nás sněhulák se skládá ze **čtyř** jakýchkoliv kruhových (circular) objektů, tj. kružnic, čtverců, atd. postavených na sebe.
Počet půjde lehce změnit v době překladu. Sněhulák pro jednoduchost nemá ruce. Směrem nahoru se "koule" sněhuláka zmenšují.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment