Commit 504848b7 authored by Radek Ošlejšek's avatar Radek Ošlejšek
Browse files

Basic javadoc required even in this iteration due to checkstyle plugin.

parent 9a0f692d
......@@ -33,8 +33,14 @@ Iterace pro seznámení se s objekty a zapouzdřením.
[1.0, 1.0]
~~~~
3. Zdokumentujte obě třídy pomocí [_JavaDoc_](https://en.wikipedia.org/wiki/Javadoc).
V této chvíli nám ještě nejde o absolutní správnost dokumentace, ale je nutné, aby prošel *checkstyle*.
U dokumentace tříd proto vyplňte autora (`@author`) se svým celým jménem. Dokumentaci metod si nechte vygenerovat a buďto ji vyplňte,
nebo vyplnění nechte na příště.
4. Otestujte třídy pomocí testovacích tříd v balíčku **src/test/java**.
Po úspěšném otestování odevzdejte do odevzdávárny nebo na git a nechte zkontrolovat cvičícím.
Odevzdaná iterace musí projít *testy* i *checkstyle*!
### Hinty
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment