Commit eea062df by Vladimir Still

Draft part of the tutorial.

parent ca3375d4
---
vim: spell spelllang=cs
---
# GIT chectsheet
## Vytvoření repozitáře
- přes github/gitlab + `git clone URL`
* ručně:
* `git init`
* `git commit` -- vytvoření commitu
* a zveřejnění:
* `git remote add origin URL` -- přidání URL k publikaci
* `git push --set-upstream origin master` -- první push
## Základní operace
* `git pull [--rebase]`
* `git add FILE` / `git add --patch`
* `git commit [--patch]`
* `git push`
* `git status`
* `git log`
## Jak na konflikty
* sleduj, co `git` chce, správa o konfliktu obsahuje i návod jak ho vyřešit
* sleduj `git status`
* lokální změny v souboru lze odstranit pomocí `git checkout FILE`
## Tutoriál 1: základy + `pull` konflikt
#. nový repozitář na gitlabu
#. clone repozitáře k sobě
#. vytvořte soubor
#. přidejte jen pomocí `git add`
#. vytvořte commit a pošlete ho na server
#. přidejte člověku sedícímu vedle vás právo zapisovat do vašeho repozitáře a
počkejte až vám dá přístup do svého (práva se přidělují přes gitlab)
#. stáhněte si repozitář vašeho souseda
#. změňte jeho soubor a proveďte `commit` + `push` těchto změn
#. jděte do svého repozitáře, nestahujte změny, změňte svůj soubor, proveďte
`commit` změn
#. udělejte `pull` git vám oznámí konflikt
#. odstraňte konflikt editací souboru dle libosti
#. pomocí `git add` přidejte změny v souboru
#. spusťte `git commit`: vytvoří se merge commit
#. podívejte se na log, zveřejněte merge commit
## Tutoriál 2: `pull --rebase` konflikt
#. stáhněte si aktuální verzi sousedova repozitáře
#. opět změňte jeho soubor a změny zveřejněte
#. jděte do svého repozitáře, změňte svůj soubor a udělejte commit
#. spusťte `git pull --rebase`
#. editujte konflikt, spusťte `git add FILE`
#. `git rebase --continue`
#. podívejte se na log, zveřejněte
## Tutoriál 3:
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment