Commit 3e6d925b authored by Vít Starý Novotný's avatar Vít Starý Novotný
Browse files

Load predefined classifier

parent 701f8417
Pipeline #239188 canceled with stage