Commit c9e341bc authored by Vladimír Štill's avatar Vladimír Štill
Browse files

doc: Change canonical automaton syntax

parent 8ba1370b
......@@ -22,7 +22,7 @@ Bílé znaky mezi jednotlivými identifikátory nemají na vyhodnocení automatu
### Kanonický automat
Vyžaduje-li zadání úlohy kanonizaci automatu, použijte při pojmenovávání velká písmena anglické abecedy v lexikografickém pořadí. V případě potřeby více než 26 stavů následují vícemístné kombinace písmen: A, B, ..., Y, Z, AA, AB, ..., AZ, BA, BB, ..., ZY, ZZ, AAA, AAB, ... (jde o bijektivní poziční soustavu s bází 26).
Vyžaduje-li zadání úlohy kanonizaci automatu, použijte při pojmenovávání stavů postupně přirozená čísla od 1.
### Příklady
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment