Commit 932fde28 authored by Vladimír Štill's avatar Vladimír Štill
Browse files

evalweb: Reflow the templates

parent 985ce4a9
{% extends 'base.html' %}
{% block header %}
<h1>{% block title %}O vyhodnocovací službě{% endblock %}</h1>
<h1>O vyhodnocovací službě</h1>
{% endblock %}
{% block content %}
<br>
Webový front end nově implementované vyhodnocovací služby pro formální jazyky a automaty vznikl na
Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v rámci
<a href="https://is.muni.cz/th/bwci5/">závěrečné práce</a> v roce 2020.
<br>
<br>
Zdrojový kód: <a href="https://gitlab.fi.muni.cz/fja/eval/">GitLab</a>
<br>
<br>
Kateřina Sloupová, autorka závěrečné práce<br>
Jan Strejček, vedoucí<br>
Vladimír Štill, konzultant
<br>
Webový front end nově implementované vyhodnocovací služby pro formální jazyky a automaty vznikl na
Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v rámci
<a href="https://is.muni.cz/th/bwci5/">závěrečné práce</a> v roce 2020.
<br>
<br>
Zdrojový kód: <a href="https://gitlab.fi.muni.cz/fja/eval/">GitLab</a>
<br>
<br>
Kateřina Sloupová, autorka závěrečné práce<br>
Jan Strejček, vedoucí<br>
Vladimír Štill, konzultant
{% endblock %}
......@@ -2,7 +2,7 @@
<html lang="cs">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>FJA: Porovnávání a převody formalismů regulárních jazyků</title>
<title>{% block title %}FJA: Porovnávání a převody formalismů regulárních jazyků{% endblock %}</title>
</head>
<body>
......@@ -16,13 +16,11 @@
</ul>
</nav>
<section class="content">
<br>
<label>Mód: </label>
<a href="{{ url_for('eval.compare') }}">Porovnání</a>
<a href="{{ url_for('eval.convert') }}">Převod</a>
<label>Mód: </label>
<a href="{{ url_for('eval.compare') }}">Porovnání</a>
<a href="{{ url_for('eval.convert') }}">Převod</a>
<header>
{% block header %}{% endblock %}
......
{% extends 'base.html' %}
{% block header %}
<h1>{% block title %}Porovnání formalismů{% endblock %}</h1>
<h1>Porovnání formalismů</h1>
{% endblock %}
{% block content %}
......@@ -27,7 +27,7 @@
<input type="submit" name="submit_button" value="Porovnej">
</form>
Tento mód simuluje vyhodnocení odpovědníku v IS MU. Máte-li k dispozici správné řešení úlohy, můžete jej porovnat s vaším výsledkem.
Nezapomeňte vybrat, jakého typu je zadaný formalismus a jaký typ a vlastnosti se očekávají u vašeho řešení.
Tento mód simuluje vyhodnocení odpovědníku v IS MU. Máte-li k dispozici správné řešení úlohy, můžete jej porovnat s vaším výsledkem.
Nezapomeňte vybrat, jakého typu je zadaný formalismus a jaký typ a vlastnosti se očekávají u vašeho řešení.
{% endblock %}
{% extends 'base.html' %}
{% block header %}
<h1>{% block title %}Převod formalismu{% endblock %}</h1>
<h1>Převod formalismu</h1>
{% endblock %}
......@@ -12,7 +12,8 @@
<label for="student_string">Můj vstup typu</label><br>
<div>
<div style="width:400px; float:right;">
<textarea style="width:400px;" name="student_string" id="student_string">{{ student_area }}</textarea></div>
<textarea style="width:400px;" name="student_string" id="student_string">{{ student_area }}</textarea>
</div>
{{ student_form.hidden_tag() }}
<div style="float:left;">{{ student_form.make(style="list-style:none") }}</div>
</div>
......
{% extends 'base.html' %}
{% block header %}
<h1>{% block title %}Převod formalismu{% endblock %}</h1>
<h1>Převod formalismu</h1>
{% endblock %}
......@@ -23,5 +23,4 @@
<textarea name="user_input" id="user_input">{{ request.form['user_input'] }}</textarea>
<input type="submit" value="Převeď">
</form>
{% endblock %}
{% extends 'base.html' %}
{% block header %}
<h1>{% block title %}
Výsledek
{% endblock %}</h1>
<h1>Výsledek</h1>
{% endblock %}
{% block content %}
......
{% extends 'base.html' %}
{% block header %}
<h1>{% block title %}
Výsledek porovnání
{% endblock %}</h1>
<h1>Výsledek porovnání</h1>
{% endblock %}
{% block content %}
......@@ -28,8 +26,8 @@
{% endif %}</div><br>
<div>
<div style="float:left;"><label for="teacher_string"><h3 style="text-align:center">
Jazyk zadání</h3></label>
<div style="float:left;">
<label for="teacher_string"><h3 style="text-align:center">Jazyk zadání</h3></label>
<div style="width:400px;" name="teacher_string" id="teacher_string">
<b>Charakteristika:</b> {{ teacher.sizename }}<br><br>
<b>Příklad slova z jazyka:</b> {{ teacher.example }}<br><br>
......@@ -88,18 +86,47 @@
{% if langs[0] %}
<table>
<tr>
<th>Jazyk</th><th>Charakteristika</th><th>Slovo z jazyka</th><th>Automat</th></tr>
<tr><td>0</td><td>{{ langs[0].sizename }}</td><td>{{ langs[0].example }}</td><td><button onclick="toggleDFA('.dfa_0')">Automat</button>
<div class="dfa_0" style="display: none;">{{ langs[0].minimal }}</div></td></tr>
<th>Jazyk</th><th>Charakteristika</th><th>Slovo z jazyka</th><th>Automat</th>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>{{ langs[0].sizename }}</td>
<td>{{ langs[0].example }}</td>
<td>
<button onclick="toggleDFA('.dfa_0')">Automat</button>
<div class="dfa_0" style="display: none;">{{ langs[0].minimal }}</div>
</td>
</tr>
{% if langs[1] %}
<tr><td>1</td><td>{{ langs[1].sizename }}</td><td>{{ langs[1].example }}</td><td><button onclick="toggleDFA('.dfa_1')">Automat</button>
<div class="dfa_1" style="display: none;">{{ langs[1].minimal }}</div></td></tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>{{ langs[1].sizename }}</td>
<td>{{ langs[1].example }}</td>
<td>
<button onclick="toggleDFA('.dfa_1')">Automat</button>
<div class="dfa_1" style="display: none;">{{ langs[1].minimal }}</div>
</td>
</tr>
{% if langs[2] %}
<tr><td>2</td><td>{{ langs[2].sizename }}</td><td>{{ langs[2].example }}</td><td><button onclick="toggleDFA('.dfa_2')">Automat</button>
<div class="dfa_2" style="display: none;">{{ langs[2].minimal }}</div></td></tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>{{ langs[2].sizename }}</td>
<td>{{ langs[2].example }}</td>
<td>
<button onclick="toggleDFA('.dfa_2')">Automat</button>
<div class="dfa_2" style="display: none;">{{ langs[2].minimal }}</div>
</td>
</tr>
{% if langs[3] %}
<tr><td>3</td><td>{{ langs[3].sizename }}</td><td>{{ langs[3].example }}</td><td><button onclick="toggleDFA('.dfa_3')">Automat</button>
<div class="dfa_3" style="display: none;">{{ langs[3].minimal }}</div></td></tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>{{ langs[3].sizename }}</td>
<td>{{ langs[3].example }}</td>
<td>
<button onclick="toggleDFA('.dfa_3')">Automat</button>
<div class="dfa_3" style="display: none;">{{ langs[3].minimal }}</div>
</td>
</tr>
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
......@@ -113,7 +140,7 @@ function toggleDFA(dfa){
if(el.style.display == 'none'){
el.style.display = 'block'
}else{
} else {
el.style.display = 'none'
}
}
......
{% extends 'base.html' %}
{% block header %}
<h1>{% block title %}
Výsledek převodu
{% endblock %}</h1>
<h1>Výsledek převodu</h1>
{% endblock %}
{% block content %}
<br><label for="student_string">Můj vstup</label><br>
<br>
<label for="student_string">Můj vstup</label>
<br>
<textarea style="width:400px;" name="student_string" id="student_string">{{ student_string }}</textarea>
{{ student_type }}, převod na {{ task }}
<br><br>
<label for="output">Výsledek</label><br>
<label for="output">Výsledek</label>
<br>
<textarea style="width:400px;" name="output" id="output">{{ output }}</textarea>
<br><br>
<h3>Vygenerovaný řetězec pro odpovědník</h3>
{{ is_task }}
<br>
<br>
<h3>Vygenerovaný řetězec pro odpovědník</h3>
{{ is_task }}
{% endblock %}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment